top of page

Policy för Äganderätt till Webbplatsdesign

Denna policy ("Policy") gäller för alla webbplatser som designats av TK! Media Design och reglerar äganderätten till den designade webbplatsen.

1. Designtjänster:
   Vi erbjuder design av webbplatser enligt dina specifika önskemål och krav.

2. Äganderätt:

  • All design och material skapade av oss för din webbplats förblir vår egendom tills äganderätten överförs till dig enligt denna Policy.

  • Kunden får använda Designen endast för din webbplats och inte för något annat ändamål utan vårt skriftliga medgivande.

3. Äganderätt överföring:

Äganderätten överförs till dig när följande villkor är uppfyllda:

  1. Ett avtal har undertecknats av båda parterna.

  2. Betalning har mottagits enligt avtalet.

  3. Överföringen av äganderätten sker genom undertecknande av avtalet med BankID från vår sida och antingen BankID eller e-signatur från kundens sida.

4. Ansvarsfriskrivning:
Vi friskriver oss från allt ansvar för förluster, skador eller krav som uppstår till följd av användningen av Designen efter överföring av äganderätten.

5. Konfidentiellt:
Båda parterna ska behandla all konfidentiell information som utbyts under detta avtal i enlighet med gällande lagar och inte avslöja sådan information till tredje part utan samtycke från den andra parten.

6. Jurisdiktion:
   Denna Policy regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i [jurisdiktion]. Eventuella tvister som uppstår i samband med denna Policy ska avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar misslyckas ska tvisten hänskjutas till behörig domstol i [jurisdiktion].

Genom att använda vår webbplats samtycker du till denna Policy och förbinder dig att följa dess villkor.

bottom of page